Què som?

Independentistes

Perquè entenem que una societat plenament democràtica, justa i
igualitària només serà possible a partir de l’exercici del dret de l’autodeterminació i de
l’aplicació efectiva del mandat democràtic resultant. La independència política és l’eina
imprescindible per garantir la plena sobirania de la ciutadania i de les institucions pròpies, i la protecció de la llengua catalana en un món globalitzat i uniformador.

Socialistes

Perquè aspirem a la transformació progressiva de l’actual règim de propietat
privada i de desenvolupament econòmic que accentua desigualtats, i apostem per un programa d’acció política, des de la solidaritat de classe de tots els pobles del món, que parteix d’un
anàlisi marxista per superar un sistema capitalista perjudicial per la societat i la seva salut i per
construir, sense dogmatismes, una nova societat amb una veritable igualtat d’oportunitats.

Feministes

Perquè volem una societat lliure i justa. Partim d’una desigualtat per raó de gènere provocada pel sistema heteropatriarcal, on la dominació masculina s’imposa en tots els àmbits de la societat. Tenim el deure de combatre-la des d’una perspectiva interseccional per assolir la plena igualtat a la nostra societat. Per trencar amb la dominació, és necessari acabar
amb la divisió sexual del treball i, per tant, cal un sistema alternatiu al capitalisme. Per aconseguir una societat justa, hem de reivindicar i promoure, des de tots els espais, els drets de les dones, del col·lectiu LGTBI+ i de totes les minories discriminades pel sol fet de ser-ho.

Ecologistes

Perquè la protecció del medi natural és necessària per a la perdurabilitat de la humanitat, interdependent de la resta d’espècies i processos ecològics, físics i geològics de la Terra. Davant un sistema econòmic mundial basat en l’explotació insostenible de recursos naturals, apostem per un model basat en el desenvolupament humà, de les persones i el medi ambient. La viabilitat de la nostra generació i les futures està en joc, i requerim amb urgència un canvi de paradigma socioeconòmic fiscalitzat per una forta planificació territorial que permeti aconseguir la sobirania local de recursos com l’aigua, l’energia i l’alimentació.